Skip to content
Sisukaart

Vähitõrje

Registrid ja uuringud

vähk märksõna test

 • Peame vähiregistrit, mille andmetel põhineb riiklik vähihaigestumus- ja -elulemusstatistika
 • Peame vähi sõeluuringute registrit, mille andmete alusel analüüsime ja hindame sõeluuringuprogrammide tõhusust ja kvaliteeti
 • Vähihaigestumuse ja sõeluuringute andmed leiab terviseuuringute ja -statistika andmebaasist
 • Teeme vähi valdkonnas epidemioloogilisi, sh registripõhiseid teadusuuringuid ning osaleme Eesti-siseses ja rahvusvahelises teaduskoostöös
 • Meie uuringute tulemused võimaldavad hinnata vähitõrje tõhusust ja aitavad kaasa kliiniliste otsuste tegemisele

Vähiennetus ja tervisepoliitika

 • Tegeleme erinevate vähi riskiteguritega nagu toitumine, alkoholi liigtarvitamine, tubakatarvitamine
 • Juhtisime vähitõrje tegevuskava 2021-2030 väljatöötamist ning panustame selle elluviimisse ja hindamisse
 • Osaleme sõeluuringuprogrammide väljatöötamises ja uuendamises
 • Jagame tõenduspõhist teavet avalikkusele, tervishoiutöötajatele ja poliitikakujundajatele
 • Teeme koostööd eri tervishoiuasutuste, ülikoolide, ministeeriumite ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal

Sõeluuringud

 • Osaleme rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute korraldamises vähi sõeluuringute registri kaudu koostöös Haigekassaga
 • Toetame mammograafiabusside käigushoidmist

Vähipatsientide toetus

Vähitõrje, Vähiregister, Vähi sõeluuringute register