Skip to content

Eesti Terviseuuring

Eesti Terviseuuring 2019

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Esindusliku valimiga regulaarselt toimuv Eesti terviseuuring annab teadmisi Eesti täiskasvanud rahvastiku tervise ja toimetuleku kohta. Küsitletakse 15-aastaseid ja vanemad Eesti elanikke.

Kogutud andmeid kasutatakse rahvastiku terviseseisundi prognoosides, inimeste tervise, tervisekäitumise, sotsiaalse toimetuleku ja abivajaduse hindamiseks.

Erinevate uuringulainete andmed aitavad jälgida trende tervises ja tervisekäitumises, samuti pakuvad võimalust suunata teaduspõhiselt tervisepoliitikat ning võrrelda Eesti inimeste tervist teiste Euroopa riikidega. Euroopa terviseuuringuga kogutakse andmeid European Core Health Indicators (ECHI)  indikaatorite jaoks, mida on võimalik saada vaid rahvastikupõhiste küsitlusuuringute abil.

Teemad

  • kroonilised haigused ja vigastused
  • vaimne tervis ja emotsionaalne enesetunne
  • funktsionaalsed piirangud
  • arstiabi kasutamine ja haiglaravil viibimine
  • ravimite kasutamine
  • tervisekäitumine

Erinevate uuringuaastate küsimustike põhiosad on samad, kuid küsimuste koosseis muutub mõnevõrra. Küsimused on näha erinevate uuringulainete ankeetidest.

Regulaarsus

Esimene terviseuuring viidi läbi 1996. aastal, järgmised aastatel 2006, 2014 ja 2019. Järgmine uuringulaine toimub aastal 2025.

Rahvusvahelisus

  • Uuring on osa Euroopa terviseuuringust (European Health Interview Survey (EHIS)).

Tulemused ja publikatsioonid

2006. aasta uuring

  • Venekeelsed ankeedid ja ning küsitlusjuhend
  • Meeste ankeedi tõlge inglise keelde:

Eesti terviseuuring 2019

Ajakava

Andmekogumine Avaldamine
aprill-detsember 2019 märts 2021

Kuidas ja kellelt andmeid kogutakse?

Uuringu käigus võeti ühendust 8500 vähemalt 15-aastase inimesega. Valimisse jõutakse juhuvaliku teel rahvastikuregistrist.

Uuringu läbiviimise metoodilised juhised valimi moodustamiseks ja uuringu korraldamiseks koos standardküsimustikega on ette antud „Euroopa terviseuuringu käsiraamatus”. Käsiraamatus sisalduvad küsimused ja vastusevariandid on kohustuslikud kõikidele liikmesriikidele. Käsiraamatus on selgitatud lähemalt, mida ühe või teise küsimusega mõõdetakse ning millise tervisenäitajaga on tegemist. Eesti terviseuuring sisaldab lisaks kohustuslikele küsimustele ka Eesti oma küsimusi.

2019. a uuringu ankeedid

Uuringus osalejad

Valimisse sattunud inimesele saadeti enne uuringu algust rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressile kiri. Kui e-posti aadress puudus, saadeti teavituskiri rahvastikuregistris märgitud aadressile posti teel. Kirjas tutvustati uuringu eesmärki ja anti teada, kuidas ühendust võetakse.

Küsimustikku sai täita veebis. Kui see ei olnud võimalik, sai järgmisel kuul küsimustele vastata silmast silma intervjuul, vastajale sobival ajal ja kohas.

Kõikide vastajate andmed on kaitstud. Kogutud andmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult üldistatult ega seostata mingil viisil kindla isikuga. Tutvu Tervise Arengu Instituudi andmekaitse põhimõtetega.

Küsitluse välitööd viis läbi Statistikaamet, andmetöötlusega tegeleb Tervise Arengu Instituut.