Skip to content

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU)

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on läbilõikeline, iga kahe aasta järel toimuv rahvastikupõhine küsitlusuuring Eesti 16–64 aastaste elanike hulgas. Juba 1990. a alguse saanud TKU on kõige kauem järjepidevalt toimuv terviseuuring Eestis, mis aitab kirjeldada rahvastiku terviseseisundit, tervisekäitumist ning neid mõjutavaid tegureid tänaseks juba 30 aasta vältel.

Uuring aitab näha muutusi inimeste tervisekäitumises ja loob tõenduspõhise aluse nii tervisepoliitikate kujundamiseks kui laiemaks teadustööks. Need andmed on aluseks mitmetele rahvastiku tervise arengukava indikaatoritele ning tervisenäitajatele, mida koguvad WHO, OECD jt rahvusvahelised organisatsioonid. TKU andmeid on praeguseks kasutanud ligi poolsada teadusartiklit ja üliõpilastööd.

Teemad

TKU käsitlusalaks on Eesti tööealise rahvastiku terviseseisund, arstiabi ja ravimite kasutus, tervisekäitumine ning terviseriskide ennetus. Küsimustiku peamised jaotused on järgmised:

  • vastaja sotsiaal-demograafiline taust
  • terviseseisund (tervise enesehinnang, krooniliste haiguste ja tervisekaebuste esinemine)
  • vaimne tervis (stress ja depressioon, üleväsimus, enesetapumõtete esinemine)
  • arstiabi kasutus (üld- ja eriarstiabi kasutus, ravikindlustatus ja töövõime, ravimite kasutus)
  • suitsetamine (suitsetamine ja teiste tubaka- või suitsuvabade toodete tarvitamine, suitsetamisest loobumise soov, kokkupuude keskkondliku tubakasuitsuga)
  • alkoholi ja uimastite tarvitamine (alkoholi tarvitamise sagedus, kogused ning liigid, narkootikumide tarvitamine)
  • toitumine (söögikorrad, toiduainete kasutamise sagedus, toitumisharjumuste muutmine)
  • kehaline aktiivsus (pikkus ja kehakaal, kehaline aktiivsus, tervisespordi harrastamine, ekraaniaeg)
  • terviseriskide ennetus (verenäitajate mõõtmise sagedus, turvavöö ja helkuri kasutus, ohutu seksuaalkäitumine)

Kuigi uuringu küsimustik on ajas omajagu muutunud, on aegridade võrreldavuse säilitamiseks hoitud küsimustiku põhiosa ühetaolisena. Lisaks põhiküsimustikus käsitletud teemadele on eri aastatel lisatud ka lisaküsimusi sõeluuringute, elukvaliteedi jt tervisekäitumist kirjeldavate aspektide kohta.

Erinevate uuringuaastate küsimustikud leiab metoodika ja standardtabelite kogumikest.

Regulaarsus

Uuring toimub igal paarisaastal. Kuna uuring kasutab läbilõikelist disaini, siis kaasatakse uuringusse igal andmekogumisel uus juhuvalim (5000 isikut) 16–64 aastast Eesti rahvastikku hõlmavast üldkogumist. Uuringu andmekogumine toimub märtsist juunini. 2020. aasta kevadel toimunud uuring oli järjekorras juba 16. uuringulaine.

Rahvusvahelisus

TKU eeskujuks on juba 1978. aastal alanud Soome tervisekäitumise uuring ning kuni 2010. aastani oli uuring osa Soomet ja Balti riike kaasanud FinBalt Health Monitor ühisprojektist. TKU lähtub endiselt ühisuuringu metoodikast ja seega on tulemused võrreldavad nii Soome, Läti kui Leedu tervisekäitumise uuringutega. Mitme valideeritud uuringuinstrumendi (nt Minimum European Health Module, MEHM) või samalaadselt esitatud üksikküsimuste puhul on võimalus võrrelda tulemusi ka teiste rahvastikupõhiste uuringutega Eestis ja Euroopas (nt SHARE, Euroopa Sotsiaaluuring). Võrdluste puhul on oluline arvestada, et aastate jooksul on uuringu küsimustikus ja korralduses toimunud mõningaid muutusi.

Kuidas ja kellelt andmeid kogutakse?

Uuring planeeriti varasemate aastate eeskujul rahvastikupõhise veebi- ja postiküsitlusena. Uuring põhineb soo- ja vanuse järgi kihitatud tõenäosuslikul juhuvalimil (5000 isikut) Eesti rahvastikust seisuga 01.01.2020. 2020. aasta andmekogumisel liideti TKU tavapärasele põhivalimile juurde lisavalim (7400 isikut), et võimaldada põhitulemuste analüüsi Eesti 15 maakonna ja 2 suurema linna lõikes, et pakkuda sisendit maakondlike terviseandmete analüüsiks ning kohaliku tasandi ennetustööks.

TKU2020 küsimustik oli sarnane varasematele aastatele ning käsitles järgmisi valdkondi: vastaja demograafiline ja sotsiaal-majanduslik taust, toitumine, kehaline aktiivsus ja kaaluindeks, alkoholi tarvitamine, suitsetamine, terviseseisund, arstiabi ja ravimite kasutamine, tervisehäireid ennetavad meetmed, seksuaalkäitumine ja liiklusohutus.

Tulemused ja publikatsioonid

Andmete kasutamine teadustööks

Kui soovid uuringuandmeid teadustöö tarbeks, loe, kuidas taotleda isikuandmeid või algandmete väljavõtet teadustööks või analüüsiks.

Teaduspublikatsioonid