Skip to content

Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU)

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU) kogub andmeid füüsilise ja vaimse tervise kohta, samuti riskeeriva käitumise, toitumise, liikumisharjumuste, psühhosotsiaalse heaolu ning isiksuseomaduste kohta, eesmärgiga selgitada isiksuse, käitumise ja tervise muutusi ja arenguid.

ELIKTU raames on kogutud ka bioproove ja tehtud erinevaid mõõtmisi, mis annab võimaluse hinnata geenide ja keskkonna mõju käitumisele.

Kuna tegu on longituuduuringuga, jälgitakse uuritavaid pikema aja jooksul, mis võimaldab täpsemalt selgitada erinevaid riskitegureid ning nende tekkemehhanisme.

Uuring sai alguse 1998. aastal, mil alustati Eesti noorte südame-veresoonkonna tervist mõjutavate tegurite uurimisega (toona Euroopa Noorte Südameuuring). 2007. aastal liituti üle-euroopalise uuringuga Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infant (IDEFICS). See andis võimaluse hakata võrdlema sama vanuserühma laste näitajate muutusi erinevates sünnikohortides 10 – 15 aastase ajalise intervalliga.

ELIKTU teeb unikaalseks lisaks juba 20-aastasele tegutsemisele ka see, et meie uuritavad on erinevates uuringulainetes läbi aastate väga hästi osalenud (u 75% algsest valimist).

Uuringus osalejad

Uuringus osalejate valim on moodustatud 1998. aasta Tartu linna ja maakonna 25 kooli õpilastest, kes sel ajal õppisid kolmandates ja üheksandates klassides. Uuringusse kaasati kaks kohorti: puberteedi-eelne ja hilises puberteedis õpilased. Selline vanuse valik lähtus teadmisest, et sugulise küpsemisega käivad kaasas mitmed muutused nii kehalises kui ka vaimses arengus.

Mõlemad kohordid on nüüdseks osalenud 4. uuringulaines

Lisaks oleme täiendavalt kutsunud uuringusse lapsevanemad (lapsevanemate uuring), et saada rohkem teavet keskkondlike ja pärilikke tegurite kohta, mis mõjutavad inimese tervisekäitumist.