Skip to content

Vähiuuringud

Vähi valdkonna teadusuuringute tulemused võimaldavad hinnata vähiennetuse, sõeluuringute, varase avastamise ja ravi tõhusust ning aitavad kaasa tõenduspõhiste poliitiliste ja kliiniliste otsuste tegemisele. Teadusuuringutel on keskne osa riiklike vähitõrje strateegiate väljatöötamisel, elluviimisel ja hindamisel. Uuringute tulemused aitavad vähendada vähihaigestumust ja -suremust ning suurendada vähiravi efektiivsust.

Uuringute jaoks kasutatakse meie hallatavate meditsiiniregistrite, eelkõige vähi sõeluuringute registri ja vähiregistri andmeid.

Peamised uuringud

  • Vähihaigestumuse, -suremuse, -elulemuse ja -levimuse trendid Eestis (2019-2030)
  • Vähiravi ja -tulemite parandamine: reaalandmetele tuginev rahvastikupõhine uuring (2020-2024)(ETAG grant PRG722). Loe uuringuprojekti kohta ETIS-est.
  • Laste ja noorte täiskasvanute vähi epidemioloogia Eestis: andmekvaliteet, haigestumus ja elulemus (2016-2025)
  • HPV kodutest sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring (2020-2030)
  • HPV kodutesti piloteerimine emakakaelavähi sõeluuringus (2021-2025)
  • Pap-testi kvaliteedi ja patoloogilisele leiule järgneva kliinilise jälgimise ravijuhendile vastavuse hindamine emakakaelavähi patsientidel Eestis (2020-2022) Loe uuringu kohta täpsemalt ETISest.
  • Eesnäärmevähk surmapõhjusena: rahvastikupõhine andmekvaliteedi uuring (2020-2023)

 

Rahvusvaheline koostöö

Avaldame andmeid platvormidel (info ei lähe kokku registrite juures oleva infoga https://tai.ee/et/statistika-ja-registrid/vahiregister. Sõeluuringute registri juures pole juttu Nordscreen andmete avaldamisest https://tai.ee/et/statistika-ja-registrid/vahi-soeluuringute-register

info dubleerimist tuleks vältida). Koostööst andmete esitamisel on juttu ka https://tai.ee/et/instituudist/koostoo


Vähielulemus Euroopas ja maailmas: EUROCARE, CONCORD, BENCHISTA, VENUSCANCER, EUROCARE süvauuring
Nordscreen: sõeluuringute andmete avaldamine nordscreen.org platvormil