Skip to content

Teadustöö ülevaade

Tervise Arengu Instituut uurib Eesti inimeste tervist, tervisekäitumist, haigestumist ja neid mõjutavaid tegureid. Lisaks analüüsime tervishoiuteenuste kasutamise, ravi põhjuste ning tervishoiu ressursside andmeid.

Meie andmed ja uurimistöö tulemused on aluseks Eesti tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika teaduspõhisele kujundamisele ja hindamisele.

teadustöö kokkuvõte 2017-2020

Oleme positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle tegevus on hinnatud vastavaks tervise valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele.

2021. aastal avaldati 90 publikatsiooni, neist 66 ehk 73% olid 1.1 kategoorias ehk rahvusvaheliselt tunnustatud eelretsenseeritud teadusajakirjades.

Maailma autoriteetseim teadustulemuste andmebaas Web of Science avaldab ülevaateid, kui palju ja millise mõjufaktoriga ajakirjades on publikatsioonid ilmunud ja kui palju on neid tsiteerinud teised uurijad üle maailma.

Oleme tsiteerimiste hulgalt artikli kohta ehk teadustöö mõjukuselt Eesti teadusasutuste seas esimesel kohal - (73,7 viidet artikli kohta).

Teeme koostööd paljude Eesti ja Euroopa teadusasutuste ja ülikoolidega ning viime ellu rahvusvahelisi teadus- ja arendusprojekte. Viime ellu üle 25 Euroopa Liidu teaduskoostöö projekti.

Kommentaar: veebis on eraldi välja toodud koostööprojektid, kust on täiesti puudu teaduskoostöö. Need kaks osa tuleks koos lahendada.

Meie teadlastel on kaalukas osa doktori- ja magistritööde juhendamisel ning samuti üli- ja kõrgkoolide auditoorse õppetöö elluviimisel.

2021. a kaitsti TAI töötajate juhendamisel 4 doktoritööd, 46 magistritööd ning 76 bakalaureuse- või diplomitööd.

Teadustöö suunad

Meie peamine uurimisvaldkond on rahvastiku terviseseisundi ja tervisemõjurite uurimine ja hindamine.

Viime läbi enam kui 60 teadusuuringut aastas. Infot kogume nii küsitustest, registritest kui teistest allikatest. Ma kirjutaksin siia lause ka erinevate metoodikate kohta, mida kasutame.

  • Korraldame korrapäraseid rahvastikupõhiseid seire- ja küsitlusuuringuid eri vanuserühmades, mis võimaldavad tervise- ja tervisekäitumise tegureid jälgida järjepidevalt. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), Eesti terviseuuring jt. uuringud annavad ülevaate rahvastiku terviseseisundist, tervisekäitumisest ja neid mõjutavatest teguritest. Nii täiskasvanute kui noorte tervisenäitajate aegread algavad 1990. aastatest.
  • Mitmete valdkondade tervisekäitumist uurime põhjalikumalt eraldi uuringutega, näiteks uimastitarvitamine, seksuaalkäitumine, toitumine ja vaimne tervis.
  • Uurime ka kitsamaid sihtrühmi, näiteks suuremas HIV-i nakatumise riskis olevad inimesed.

Loe täpsemalt rahvastikupõhiste seire- ja küsitlusuuringute kohta.

  • Elukäigupõhiste tervisriskide väljaselgitamiseks viime läbi kohortuuringuid nagu Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU), Tšornobõli veteranide haigestumus ja suremus, narkootikume süstivate inimeste suremus jm. Loe täpsemat elukäigupõhiste terviseriskide uuringute kohta.
  • Vähi valdkonna (vähiepidemioloogia) teadusuuringute tulemused võimaldavad hinnata vähiennetuse, sõeluuringute, varase avastamise ja ravi tõhusust. Uurime vähihaigestumust, -elulemust, -suremust ja -levimust. Loe lähemalt vähi valdkonna uuringute kohta.
  • Tervise ebavõrdsuse teadusuuringud võimaldavad selgitada haavatavaid sihtrühmi ja hinnata tervise ebavõrdsuse elukaarepõhiseid tekkemehhanisme. Nende tulemused aitavad vähendada tervise ebavõrdsust. Loe lähemalt
  • Naiste tervise teemalised uuringud annavad tõenduspõhist teavet naiste tervise parandamiseks kogu nende elukaare jooksul. Uuringud käsitlevad pahaloomuliste kasvajate ennetust ja ravi, sõeluuringuid, reproduktiivtervist, rasedust ja sünnitust, raseduse katkemise ja katkestamisega seotud probleeme ning postmenopausis naiste tervist.
  • Nakkushaiguste uuringud (HIV, hepatiidid, puukidega levivad haigused) tuberkuloos? vajab täpsustamist
  • Uuringutele lisaks kogume tervisestatistikat tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajatelt ning kuuest meditsiiniregistrist. Need võimaldavad analüüsida haigestumust, tervishoiuteenuste kasutamist, ravi põhjuseid ja tervishoiu ressursse.
  • Uuringute ja teiste teadustöö andmete abil kujundame ja viime ellu tõenduspõhiseid rahvatervishoiu sekkumisi ning viime läbi uuringuid nende vastuvõtu ja mõju hindamiseks.

Andmete kasutamine teadustöös

Meie kogutud andmed on väärtuslik materjal teadustöö, sealhulgas üliõpilastööde tegemiseks.

Loe, kuidas taotleda isikuandmeid või algandmete väljavõtet teadustööks või analüüsiks

Andmete avaldamine

TAI töötajate avaldatud teadusartiklid