Skip to content

Statistika ja registrid

Oleme keskne tervise- ja tervishoiuvaldkonna statistikat koondav asutus Eestis. Andmeid kogutakse ja avaldatakse haigestumuse, tervishoiuteenuste kasutamise, ravipõhjuste ning tervishoiuressursside kohta.

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaas

Sisene

Meie koondatud teavet kasutatakse laialdaselt nii riiklikult (riigiasutused, teadus-, arendus- ja haridusasutused, tervishoiuteenuse osutajad) kui ka rahvusvaheliselt tervisevaldkonna ja tervishoiukulude analüüsides.

  • Edastame regulaarselt Eesti tervise- ja tervishoiustatistilisi andmeid Euroopa Komisjoni statistikaametile EUROSTAT, WHO Euroopa andmebaasidele Health for All, vähiuurimisagentuurile GLOBOCAN, Euroopa alkoholipoliitika alliansile EUROCARE, OECD-le.
  • Haldame Eesti kõige esinduslikumat terviseandmete kogu tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi.

Meditsiiniregistrid

Tervise Arengu Instituut haldab kuut riiklikku meditsiiniregistrit ja andmekogu. Loe lähemalt allolevatelt linkidelt.


Tervisestatistika

Tervisestatistika hõlmab rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning tervishoiuressursse ja nende kasutamist. Tervisestatistikal on ühisosa rahvastiku, sotsiaalse kaitse, hoolekande, töötervishoiu ja muude valdkondade statistikaga.

Andmeallikad

Tervisestatistika kogumisel ja avaldamisel teeme järjepidevalt koostööd erinevate riiklike ja erasektori asutuste ja ettevõtetega.

Tervisestatistika peamised andmeallikad on:

Tervise infosüsteemi andmeallikana kasutusele võtmise eesmärgiks on minna olemasolevalt tervishoiuteenuse osutajate poolt esitatud agregeeritud tervisestatistika aruandluselt isikupõhise statistika tegemisele. See võimaldab vähendada aruandeesitajate koormust, esitada mitmekesisemat ja detailsemat statistikat tarbijatele ning tõsta tervisestatistika kvaliteeti.

Tervishoiustatistika aruannete esitamine

Aruannete esitamine
Sisene A-veebi

Tervishoiustatistika aruandeid esitavad kõik Terviseametis tegevusloa saanud tervishoiuteenuse osutajad. Kõikide uute loa saanutega võtame ühendust.

Andmeid kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel ning avaldatakse koonditena, juhul kui tervishoiuteenuse osutaja ei soovi teisiti. Andmete kaitse on tagatud vastavalt seadusele.

Aruandeid saab esitada aruannete esitamise keskkonnas A-veeb.

Andmete kvaliteet

Tervisestatistika tegemisel lähtutakse riiklikule statistikale seatud kindlatest põhimõtetest ning kvaliteedikriteeriumitest.

Kvaliteetse statistika tagamiseks rakendatakse rahvusvaheliselt tunnustatud statistikapõhimõtteid: ametialane sõltumatus, erapooletus, statistiline konfidentsiaalsus, asjakohasus, täpsus, usaldusväärsus ja kättesaadavus.

Igal andmeesitajal on alati õigus tutvuda andmetega, mida tema kohta kogutakse.

Metaandmed

Andmete kvaliteedi, ühtsuse ja üheselt mõistetavuse aluseks on ühtsed mõisted, definitsioonid ja klassifikaatorid.

Tervisestatistika kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagamiseks koostame regulaarselt kvaliteediraporteid.

Andmete avaldamine

Hoia end kursis!